ብዛዕባ ሓበሬታ COVID-19 እተመሓየሸ ኣሎ።
ንእዋናዊ ሓድሽ መምርሒ ናብዚ ምብጻሕ ግበር gov.uk
Gov.uk
Gov.uk
 

ምርመራ ተገሊጹ።

 ምርመራ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ንምልባዕ COVID-19 ደዉ ከተብሎ እትኽእል እዩ። ን COVID-19 2 ዓይነት ምርመራ ኣለዎ፤ ምርመራ ፖሊመራይዝ ቸይን ሪኣክሽን (PCR) ወይ ምርመራ ራፒድ ላተራል ፍለዉ (LFT)

ንምንታይ ክትምርመር ኣለካ?

ዝኾነ ምልክታት COVID-19 ምስ ዝህልወካ ወይ COVID-19 ምስ ዘለዎ ሰብ ቕርርብ እንተ ነይሩካ ክትምርመር ኣገዳሲ እዩ።
 • ኻብ ምልክታት COVID-19 (ረስኒ፣ ሓድሽ ቀጻሊ ሰዓል፣ ወይ ምጥፋእ ወይ ምቕያር ጣዕሚን ሽታን) እንተ ኣልዩካ COVID-19 ክህልወካ እኽእል እዩ። እቲ ቫይረስ እንተሃልይካ ንምርግጋፅ ምርመራ PCR ክትወስድ አለካ ፡፡
 • ኣዎንታዊ ዉጽኢት ምስ ዝህልወካ፣ ኣብ ቤትካ ብሙኻንን ርእሰ-ዉሸባ ብምግባርን ምልባዕ COVID-19 ናብ ካልኦት እትፈልጦም ሰባት ንኸይዝርጋሕ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ።
 • ምምርማር ሂወት ከድሕን እኽእል እዩ። ካብ 3 ሰባት እቲ 1 ዝዀነ ይኹን ምልክታት COVID-19 ስለ ዘይብሎም ስሩዕ ናይ ላተራል ፍሎዉ መርመራ ምግባር ብዘይፍላጥ ንፈተውትኻን ንስድራቤትካን ንማሕበረሰብካን COVID-19 ንኸይተመሓላልፍ ይሕግዝ።
 • ናይ ግዳማዊ ፍሰት ምርመራ 99.97% ልክዕ እዩ ነቶም ኣዝዮም መመሓላለፍቲ ዝዀኑ ሰባት (ዋላ ሓንቲ ምልክት ዘይብሎም ሰባት) ድማ የለልዮም እዩ፤ ስለዚ ፖዘቲቭ ምርመራ ክበሃል ከሎ ኮቪደ-19 ኣለካ እዩ፤ ጽቡቕ እኳ ዋላ እንተተሰምዓካ ሰባት ንምሕላዉ ስለዝጠቅም ርእስኻ ኽትፈሊ ኣለካ ማለት እዩ።
 • ምምርማር ናጻን ቕልጥፉን እዩ። ክትወስዶም እትኽእል እተፈላለየ ዓይነት ምርመራታት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰሌዳ ተመልከት።
Thank you! Your message has been received.

ዓይነታት ምርመራታት

ክልተ ዓይነት ምርመራ COVID-19 ኣለዉ፤ ምርመራ ፖሊመራይዝ ቸይን ሪኣክሽን (PCR) ወይ ምርመራ ራፕድ ላተራል ፍለዉ (LFT)። ኣብ UK ንዝርከብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ክልቲኦም ምርመራታት ናጻን ክፉታትን እዮም።

ምርመራታት ፖሊመራይዝ ቸይን ሪኣክሽን (PCR)

እዚ መርመራ እዚ ንምልክታት COVID-19 ንዘለዎም ሰባት ዝግበር ዓይነት ምርመራ እዩ። እቲ ዉፅኢታት ናብ ቤተ – ምርምር ንኽምርመሩ ይለኣኹ እዩም።

 

ምርምራት PCR ነዞም ዝስዕቡ እዮም

 

 • ምልክታት ምስ ዝህልወካ
 • ቶንሲልካን መሳኹቲ ኣፍንጫኻን ልኸ
 • ኣብቲ ኸባቢ ናብ ዝርከብ ናይ መመርመሪ ቦታ ብጻሕ ወይ ኣብ ጶስጣ ናይ ቤት መመርመሪ ኣቕሓ ተቐበል
 • ምርመራኻ ናብ ቤተ ምርመራ ስደዶ
 • መብዛሕቱ ግዜ ዉጽኢት ኣብ ዉሽጢ 24 ሰዓታት
 • ኣወንታ ምስ እትኸዉን ክሳብ 10 መዓልቲ ርእሰ-ዉሸባ ግበር

 

ናይ ነጻ PCR ምርመራ ኣዝዝ

ምርመራታት ላተራል ፍሎዉ (Lateral Flow)

እዚ ምርምር እዚ በቶም ምልክታት ዘይብሎም ሰባት እዩ ዝዝዉተር። ምስ ናይ ጥንሲ መመርመሪ ዝመሳሰል መሳርሒ ብምጥቓም ቅልጡፍ ውጽኢት ይህቡ። ናጻ መርመራታትካ ብኢንተርነት ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ ወይ ከኣ ካብቲ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ፋርማሲ ወይ ማእከል ማሕበረሰብ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ።

 

LFTs ነዞም ዝስዕቡ እዮም

 

 • ምልክታት ምስ ዘይህልወካ
 • ኣፍንጫኻ ጥራይ ድረዝ
 • ኣብ ገዛ ተመርመር
 • ዉጽኢታትካ ክሳብ እትረክብ ተጸበ
 • ዉጺኢት ኣብ ዉሽጢ 15-30 ደቓይቕ እዩ
 • ዉፅኢትካ ፖዘቲቭ ክሳብ 10 መዓልቲ ርእሰ- ዉሸባ ግበር፡፡
ነጻ ናይ ላተራል ፍለዉ ምርመራ ኣዝዝ
ላዕለዋይ ምኽሪ

ብፍላይ ናብ ዓበይቲ መደባት፣ ምትእኽኻብ ቤተ-ሰብ ወይ ሰብ ዝእከቦ ቦታታት ክትከይድ መደብ ምስ ትገብር ምርመራ ላተራል ፍለዉ ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ግበር (3 ወይ 4 መዓልትታት ፈላሊኻ)። በዚ መንገዲ እዚ ኸኣ ንCOVID-19 ናብቶም እትሓልየሎም ሰባት ወይ ብሓንሳእ ንብዙሓት ሰባት ናይ ምዝርጋሕ ኣጋጣሚ ኽትንክዮ ትኽእል ኢኻ።

ምርመራ PCR ንመዓስ ኢኻ ደሊኻዮ ዘለኻ?

ልኡማት፣ ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ምስ ዝህልወካ ብቕልጡፍ ምርመራ ፖሊመረይዝ ቸይን ሪኣክሽን (PCR) ክትገበር ኣለካ። ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዘለዉ ዝኾኑ ምልክታት ምስ ዝህልወካ ኣብ ቤትካ ኽትጸንሕን ርእሰ-ዉሸባ ክትገብረን ኣለካ ከምኡዉን ካብ ቤትካ ምርመራ ክትገበር ጥራይ ኽትወጽእን ኣሎካ።

ረስኒ

ዓቐን ሙቐት ልዕሊ 38 ዲግሪ ሰልሰስ ወይ ኣብ ኣፍልብኻ ወይ ሕቖኻ ብምትንካፍ ምቖት ምስ ዝስምዓካ።

ሓድሽ፣ ቐጻሊ ስዓል

ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ወይ ኣብ መዓልቲ 3 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ብዙሕ ምስ እትስዕል (መብዛሕቲኡ ግዜ ሰዓል ምስ ዝህልወካ፣ ካብቲ ልሙድ ብርትዕ ዝበለ ክኸዉን ይኽእል እዩ)።

ምጥፋእ፣ ወይ ምቕያር፣ ኣብ ምሽታት ወይ ጣዕሚ

ዝኾነ ነገር ክትሽትት ወይ ጣዕሚ ከተስተማቕር ኣይትኽእልን፣ ወይ ነገራት ፍሉይ ይሽትቱ ወይ ይጥዕሙ።

ሓቒ

ዳርጋ 1 ኻብ 3 ሰባት ኮሮናቫይስ ዘለዎም ምልክታት ሕማም እኳ እንተ ዘይብሎም ንኻልኦት ግና ክለኽፉ ይኽእሉ እዮም። ነዚ እዩ ድማ ቐጻሊ ምርመራ ግዳማዊ ፍሰት ኣገዳሲ ዝኾነ።

Thank you! Your message has been received.

ከመይ ገይርካ ምርመራ PCR ክትረክብ ትኽእል

ምርመራ PCR ብኸመይ ትገብሮ

ምርመራ ላተራል ፍለዉ

ምርመራ ላተራል ፍለዉ ምልክት ሕማም ንዘይብሎም ግን ከኣ ክለኽፉ ዝኽእሉን ነቲ ቫይረስ ንኻልኦት ከመሕላልፉ ዝኽእሉ ሰባትን ኣብ ምርካብ ክሕግዝ እኽእል እዩ። ኣብዚ ኣቕሓ ምርመራ ላተራል ፍለዉ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ

እቲ ምርመራ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ጐረሮኻን ኣፍንጫኻን፣ ወይ ኣፍንጫኻ ጥራይ፣ መዉሰዲ ተጠቒምካ ምውሳድ ዘጠቓልል ኢዩ።

 

ምርመራ ራፒድ ላተራል ፍለዉ ኣብ ገዛኻ ምስ እትገብር፣ ዉጽኢትካ ኣብ ዉሽጢ 15 – 30 ደቓይቕ ክትረኽቦ ኢኻ። እቲ መርመራ ኣብቲ መመርመሪ ቦታ ምስ እትገብሮ፣ ዉጽኢትካ ዘለዎ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ኢሜይል ኣብ ዉሽጢ 2 ሰዓታት ክመጸካ እዩ። ኣብ ዉሽጢ 12 ሰዓታት ዉጽኢትካ ምስ ዘይመጸካ ካልእ ምርመራ ራፒድ ላተራል ፍለዉ ክትገበር ኣለካ።

ላዕለዋይ ምኽሪ

ምርመራ ራፒድ ላተራል ፍለዉ ብነጻን ምልክታት ምስ ዘይህልወካ COVID-19 ንምርካብ ዝሕግዙ እዩም። ኣብዚ ኽትእዝዞም ትኽእል ኢኻ፣ ካብቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ፋርማሲ ወይ ማእከል ማሕበረሰብ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ወይ ናብ 119 ደዉል (ካብ ሞባይልን ናይ ገዛ መስመራትን ነጻ እዩ። መስመራት ካብ 7am ክሳብ 11pm ክፉታት እዮም)።

ምርመራ ብዙሕ ጊዜ ዝሕተት ሕቶ

ብዛዕባ ምርመራ COVID-19 ዝምልከት ቐጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታት ኣኪብና ኣለና። ሕቶኻ ኣብዚ ክትረኽቦ ምስ ዘይትኽእል፣ ምሳና ተራኸብ።

ሕቶ

ምርመራ PCR መዓስ እየ ክወስድ ዘለኒ?

ምርመራ PCR ብቕልጡፍ ክትወስድ ኣልካ እዚ ምስ ዝኸዉን፥

 • ምልክታት COVID-19 ምስ ዝህልወካ
 • ምርመራ PCR ነይርካ ከምኡዉን ናይ ምርመራኻ መመርመሪ ክንበብ እንተዘይኪኢሉ

 

ምልክታት ምስ ዝህልወካ ክሳብ ወጽኢትካ ትቕበል ርእሰ-ግለላ ክትገበር ኣለካ።

ናይ ግዳማዊ ምርመራ ፍሰት መዓስ እየ ዝወስድ?

ዝዀነ ሰብ ዝኾነ ምልክት ከየርኣየ ፈጣን ስሩዕ ናይ  ግዳማዊ ምርመራ ፍሰት ክገብር ይኽእል ኢዩ።

 

COVID-19 ዘለዎም ካብ 3 ሰባት እቲ 1 ናይ ምልክት ሕማም እኳ እንተ ዘይብሉ ንኻልኦት ግን ክትንክፍ ይኽእል ኢዩ። እቲ ቫይረስ እንተ ኣልዩካ ንምርግጋጽ ብፍላይ ነቲ ሕማም ናይ ምሓዝን ናይ ምምሕልላፍን ዕድል ኣብ ዘለካ ቅልጡፍ ምርመራ ኽትገብር ኣሎካ። ሰባት ኣዎንታዊ ዉጽኢት ምስ ዝህልዎም ከምኡዉን ርእሰ-ምዉሻብ ምስዝገብሩን ነቲ ቫይረስ ካብ ምልባዕ ደዉ የብልዎ።

 

ወላእዉን ተኸቲብካ እንተኾንካ፣ COVID-19 ከተመሓላልፈሉ እትኽእል ኣጋጣሚ ስለ ዘሎ፣ ቐጻሊ ክትምርመር ኣለካ።