ብዛዕባ ሓበሬታ COVID-19 እተመሓየሸ ኣሎ።
ንእዋናዊ ሓድሽ መምርሒ ናብዚ ምብጻሕ ግበር gov.uk
Gov.uk
Gov.uk
 

ብዛዕባ COVID-19 ዝገልጽ ቀንዲ ሓቅታት ተገሊጹ።

እቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተዋህበ መምርሒ ነቶም ኣብ ዮርክሻየርን ሃምበርን ዚነብሩ ሰባት ቀሊል ገበረሎም

ብዛዕባ ኮቪድ ተገሊጹ።

ኮቪድ ተገሊጹ ኣብ መላእ ዮርክሻየርን ሃምበርን ዝነብሩ ሰባት ምስ COVID-19 ክነብሩን ክሰርሑን ዝሕግዝ ወፈራ እዩ። እቲ ወፈራ ጭብጥታት፣ መምርሒታት፣ ሓቐኛ ዛንታታትን ሓበሬታን፣ ተመቓቒሉ ብቐሊል ምኽሪ ክንበብ ከምዝኽእል ገይሩ ናብ ልዕሊ 12 ቛንቋታት የቕርብ።

ንኣስታት 2 ዓመታት ዘኸዉን ሕጂ ምስ COVID-19 ክንነብር ጸኒሕና ኣለና ከምኡዉን ክኢላታት ንእተወሰነ እዋን ምሳና ክጸንሕ ከም ዝኽእል እዮም ዝኣምኑ። ለብዒ COVID-19 እናማዕበለ ኣብ ዝኸደሉ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ብዙሕ ተማሂርና ኢና። ኣብ ምዕጻዉ ኣቲናንን ወጺእናን ኢና፣ ገምጋም መልከፍቲ ክውስኽን ክንክን ርኢና ኢና ከምኡዉን ናብ ሓደሽቲ ሓሳባት ከም ምርመራ፣ መሸፈኒ ገጽ፣ ርእሰ-ዉሸባ፣ ዓፍራታት፣ ማሕበራዊ ምርሓቕን ክታበትን ዝኣመሰሉ ፈሊጥና ኢና።

COVID-19 መዓልታዊ ሂወትና እንነብረሉ ዝነበርና ኣገባብ ክቕየር ገዲድና እዩ። ኵነታት ቐልጢፉ ስለ ዝቕየር ከምኡዉን ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ብዙሕ ሓበሬታ ብምህላዉ ሓድሓደ ግዜ እንታይ ከም እትገብር ክትፈልጥ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ቐንዲ ዕላማ ናይ ኮቪድ ተገሊጹ ኣብ መንጎ እቲ ዘሎ ጫውጫውን ምድንጋርን ከቓርጽ ከምኡዉን ንህዝቢ ዮርክሻየርን ሃምበርን ሂወትና ምስ COVID-19 ምንባር ኣብ እትቕጽለሉ ንገዛእ ርእሶምን ንኻልኦትን ንምዕቋብ ዘድልዮም ቀሊል ሓቅታትን ሓበሬታን ንምሃብ እዩ። እቲ ወፈራ ብዛዕባ እቶም COVID-19 ዘለዎም ሰባት ሓቐኛ ናይ ሂወት ተመክሮታቶምን ዛንታታቶምን ዘጕልሕ እዩ።

ብዛዕባ ኮቪድ ተገሊጹ።

ምርምራ

ጽቡቕ ይስምዓካ የለን? ረስኒ? ሰዓል? ምቕያር ወይ ምጥፋእ ናይ ጣዕምን ሽታን?

ርእሰ-ዉሸባ

ን COVID-19 አዎንታዊ ዉጽኢት ኣለካ? እንታይ ከም እትገበር ሕጂ ፍለጥ።