ብዛዕባ ሓበሬታ COVID-19 እተመሓየሸ ኣሎ።
ንእዋናዊ ሓድሽ መምርሒ ናብዚ ምብጻሕ ግበር gov.uk
Gov.uk
Gov.uk
 

ክታበታት ተገሊጹ።

ካብ 5 ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦም ከምኡዉን ንዅሎም ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ክታበታት ቐሪብሎም ኣሎ ። ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ናጻ ኢዮም ከምኡዉን ኩሎም ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም እንተ ወሓደ 2 ዓቐን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣንጻር COVID-19 ምሉእ ብምሉእ ተኸቲቦም ክብሃሉ ክወስዱ ኣለዎም።

ንምንታይ ክታበት ክትወስድ የድልየካ?

ቀይድታት እናቐለለ ኣብ ዝኸደሉ ከምኡዉን ምስ COVID-19 ምንባር እናተመሃርና ብዝኸድና መጠን፣ ክታበታት እቲ  ዝበለጸ መገዲ ካብ COVID-19 ክትከላኸለሉ እትኽእል ብምዃኑ ምኽታብ ዝያዳ ኣድላዪ ኢዩ ።ዝዀነ ይኹን COVID-19 ዘለዎ ሰብ ብከቢድ ክሓምም ወይ ነባሪ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል ኢዩ። ክታበታት ብጽኑዕ ንኸይትሓምም ዝከላኸለልካ ዝበለጸ መገዲ እዩ፣ በዚ ኸኣ ዝበለጸ ንቡር ናብራ ንኽትነብር የኽእለካ። ክታበታት፦
 • COVID-19 ዝህልወካ ከቢድ ሕማም ንኸይትሓምም፣ ወይ ከኣ ንኽትመውት ዘለካ ኣጋጣሚ ይንክዮ
 • COVID-19፣ ንኽሕዘካ፣ ወይ ንከተላብዖ ዘለካ ኣጋጣሚ ይንክዮ
 • COVID-19 ምስዝህልወካ እትሓመሉ ግዜ ይንኪ። እተኸተቡ ሰባት ካብቶም ዘይተኸተቡ ሰባት ዝፎኾሰ ሕማም ይህልዎም ከምኡዉን ቀልጢፎም ናብ ንቡር ክምለሱ ይኽእሉ
 • ኣንጻር COVID-19 ቫይረሳት ኣብ ምክልኻል ሓግዝ
 • ንገለ 5 ክሳብ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ከምኡዉን ኩሎም ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ናጻ እዮ።
 • ክታበታት መዓልታዊ ቕሩብ እዩ – ብኢንተርነት ቖጸራ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ወይ ወይ ብቐሊሉ ናብ ማእከል ብእግርኻ ከይድካ እትረኽቦ ወይ ኣብ ናይ ክታበት ክሊኒካት ክትረኽቦም ትኽእል

ክታበታት COVID-19 ተገሊጹ

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ UK ንኽትጥቀመሉ እተፈቕደ 4 እተፈላለየ ክታበታት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ  ክታበት Oxford/AstraZeneca ክታበት Pfizer/BioNTechክታበት Moderna ከምኡዉን ክታበት Janssen ይብሃሉ።

ኵሎም እቶም 4 ክታበታት፣ ኣብ UK ከምኡዉን ኣብ መላእ ዓለም፣ ኣብ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ተፈቲኑ ኢዩ ከምኡዉን ጽኑዕ ኣህጉራዊ ድሕንነት፣ ብሉጽነትን ውጽኢታውን መዐቀኒታት ምእንቲ ኸማልኡ ኸኣ በቲ ናጻ ዝዀነ ስርዓታዊ ትካል መድሃኒትን ፍርያት ክንክን ጥዕናን (MHRA) ተቐባልነት ረኺቡ ኢዩ።

ሕጂ እዉን ክታበት ንምዉሳድ ኣይዶንገኻን ዘለኻ።

ናይ ክታበት ማዕከናት፣ ን1ይ፣ 2ይ ወይ ንቦስተር ትመጽእ ምህላዉካ ብዘይገድስ፣ ንኹሉ ሰብ ክፉታት እዮም። ክትክትብ ግዜ ኣይኣኸለን።

ናይ ነጻ ክታበትካ ቖጸራ ሓዝ

ክታበታት COVID-19 ብኸመይ እዮም ዝሰርሑ?

ነቲ ክታበት መን እዩ ክወስዶ ዝኽእል?

 • ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ዝዀነ ይኹን ሰብ 2 ዓቐን ናይቲ መድሃኒት ክረክብ ይኽእል ኢዩ
 • ገለ 5-11 ዝዕድሚኦም ይወሃቡ ኣለዉ
 • ደቂ 16ን ልዕሊኡን ዝዀኑ ሰባት፣ ገሊኦም ካብ 12 ናብ 15 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ፣ ናይ ቡስተር መድሃኒት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም።

ክታበት ኣብ ቖልዑ

ኩሎም ካብ 12ን ንላዕልን ዝዕድሚኦም ቈልዑ ከምኡዉን ገለ ቆልዑ 5-11 ዝዕድሚኦም ቀዳማይ ዓቐን ናይቲ COVID-19 ዝበሃል ክታበት ድሕሪ 12 ሰሙን ከኣ እቲ ካልኣይ  ይወሃቦም ኣሎ። ውሉድካ ቘጸሮ ኺገብር ብቑዕ እንተ ዀይኑ ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ኣገልግሎት NHS ክረክበካ እዩ።ነቶም እንተ ወሓደ ቅድሚ  3 ወርሒ  2ይ ዓቐን መድሃኒት ዝወሰዱ ደቂ 16ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ቆልዑ መጠናከሪ ይወሃቦም ኣሎ።

 

ወለዲ ወይ ኣለይቲ ቕድሚ ዉላዶም ምኽታቡ ፍቓዶም ክሕተቱ እዮም። ደቆም መዓስ ክኽተቡ ምኻኖም ዝገልጽ ሓበሬታ ዝሓዘ ደብዳበ ክወሃቡ ኢዮም። መብዛሕትኦም ቈልዑ ወለዶም ወይ ኣለይቶም ፍቓድ ምስ ዝህቡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክታበት ይወሃቦም እዩ ይኹን እበር ናይ ዉላድካ ክታበት ብኦንላይን ቖጸሮ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ

ዝያዳ ፍለጥ

ክታበታትን ጥንስን

ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ጥንስኺ ወይ ክትጠንሲ ኣብ እትፍትንሉ እዋን፣ ከምኡውን ኣብ እተጥብቡሉ እቲ ክታበትምዉሳድ ውሑስ እዩ።

 • ኣብ ግዜ ጥንሲ ንሕማም ናይ ምቕላዕ ዝልዓለ ዓቕሚ ኣለኪ። ክታበት COVID-19 ምዉሳድ ቅድሚ ጥንሲ/ኣብእዋን ጥንሲ ንዓኻን ንውሉድካን ንምዕቋብ ኣድላዪ ኢዩ።
 • ነፍሰ-ጾር ከለኺ ክ COVID-19 ምስ እትሓሚ፣ ቅድሚ ግዜ ናይ ምውላድ፡ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝፍጠር ልዕልጸቕጢደም ከምኡውን ምዉት ሕርሲ ናይ ምኽሳት ዘለኪ ኣጋጣሚ ክውስኽ ይኽእል እዩ – እቲ ክታበት ምዉሳድንዓኽን ንውልድክን ካብ ከቢድ ሳዕቤን ናይ ክ COVID-19 ከዕቍበኩም ይኽእል ኢዩ።
 • እቲ ክታበት ንነብሰ-ጾራት ደቂ ኣንስትዮ ዉሑስ እዩ ከምኡዉን ካብቲ COVID-19 ንዓኻን ንውሉድካን ከሕድሮዝኽእል ከቢድ ሳዕቤናት ድማ እቲ ዝበለጸ መከላኸሊኻ እዩ።
 • ብዛዕባ ክታበት ክ COVID-19 ዝህልወካ ሕቶታት ንኽምለሰልካ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ናይ ክታበት ማእከልክትካፈል ትኽእል ኢኻ።
 • እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ናይ ክታበት ፕሮግራም 2 ዓቐን መድሃኒት ከምኡውን አበራቲዒ/ቡስተር እዩ –  1ይክሳብ ካልኣይ ዓቐን እንተ ወሓደ 8 ሰሙን ከምኡውን እንተ ወሓደ ኣብ መንጎ 2ይ ዓቐንን አበራቲዒ ዘሎ ግዜእንተ ወሓደ 3 ወርሒ ዝወስድ ኢዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ Pfizer ን Moderna ን ዝብሃል ክታበት ይወሃብ እዩ።

ክታበትካ ብኸመይ ትረኽቦ

ናይ ክታበትካ ቖጸራ ምሓዝ ኣይደንጎኻን። ክትክተበሉ እትኽእል እተወሰነ መገድታት ኣሎ።

ብኦንላይን ቖጸራ ሓዝ

ኣብ ዝኾነ ግዜ ቖጸራኻ ብኢንተርነት ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ማእከል ዎልኪን

16ን ልዕሊኡን ምስ እትኸዉን፣ ብዘይቖጸሮ ክትመጽእ ትኽእል። ምስ GP ምምዝጋብ ወይ ዝኾነ ታሴራ ምምጻእ ኣየድልየካን።

ምስ ዶክተርካ ቖጸራ ሓዝ

ነዚ ኣገልግሎት እዚ ምእንቲ ክትጥቀመሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ መጥባሕቲ GP ክትምዝገብ ኣለካ። እንተዘይብልካ ምስ GP ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ተኸተብካ እንታይ የጋጥም?

ኣብ መኽተቢ ማእከል ልዕሊ 30 ክሳብ 45 ደቓይቕ ኣይትጸንሕንን ኢኻ። ኣብ ርእሰዉሸባ እንተ ሃሊኻ፣ ናይ COVID-19 PCR ምርመራ ትጽበ እንተ ኣለኻ ወይ ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙን ናይ ኣዎንታዊ ዉጽኢት ናይ COVID-19 ምርመራ ምስዝህልወካ ኣብ ቖጸራ ናይ ክታበት ክትሳተፍ የብልካን።
 1. ብዛዕባ ታሪኽ ሕክምናኻ ተዘራረብ

  ንስኻ ሓደ ካብቶም ዉሑዳት ሰባት ብጥዕናዊ ምኽንያት ነቲ ክታበት ክወስዱ ዘኽእሉ ከም ዘይኰንካ ንምርግጋጽ፣ ብዛዕባ ታሪኽ ሕክምናኻ ገለ ሕቶታት ክትሕተት ኢኻ።

 2. ነቲ ክታበት ዉሰዶ

  ቐጺልካ ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምካ ናይ ክታበት መርፍእ ክትወስድ ኢኻ (ኣየነይቲ ኢድ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ)። ን 1-2 ካሊኢታት ዝጸንሕ ንእሽተይ ናይ ጦሾቕ ስሚዒት ኣለዎ።

 3. ዕረፍቲ። ን 15 ደቓይቕ ኮፍ በል

  እቲ ክታበት ምስ ወሰድካ ን15 ደቓይቕ ክትጽበ ክትሕተት ትኸውን ኢኻ። ድሕሪ ምኽታብካ እንታይ ክትጽበ ኸም ዘለካ እትገልጽ ምሳኻ ናብ ቤትካ እትወስዳ ጽሕፍቲ እውን ክትወሃበካ ኢያ።

መበራትዒ ክታበት

መበራትዒ ክታበት ንሰባት ከቢድ ሕማም ካብ COVID-19 ንኸይሓሙ ንውሕ ዝበለ ግዜ መከላኸሊ ምእንቲ ክረኽቡ ይወሃቦም ኣሎ ከምኡዉን ናብ 2ይ ዓቐን ናይ ክታበት እንተወሓደ ቕድሚ 3 ወርሒ ዝወሰድዎ ሰባት ይዝርጋሕ ኣሎ። ኣብዚ መበራትዒ ክታበትካ ቖጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ዝስዕብ ኢዩ ፦
 • ኣብ ኣባይቲ ክንክን ዝነብሩን ዝሰርሑን ሰባት
 • ኣብ ቕድሚት ኮይኖም ዝዓዩ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ማሕበራዊ ኽንክንን
 • 16 ወይ ልዕሊኡ ዝኾኑ ሰባት
 • ደቂ 16ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ናይ ጥዕና ጸገሞም ካብ COVID-19 ከቢድ ሕማም ከሕምሞም ዝኽእል ከምኡዉን ንሓደ COVID-19 ኣብ ምሕማም ኣብ ዓቢይ ሓደጋ ዘሎ ሰብ ቀንዲ ኣላዩኡ ምስ ዝኾኑ
 • ደቂ 16ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ምስ ሓደ መልከፍትታት ከጋጥሞ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ሰብ ዝነብሩ

ልሙዳት ጎናዊ ሳዕቤናት

ኵሉ መድሃኒታት ጎናዊ ሳዕቤናት ከስዕብ ይኽእል ኢዩ ከምኡዉን ንኹሉ እቶም ናይ COVID-19 ዝበሃሉ ክታበታት ገለ ሰባት ዘሕልፍዎ ሒደት ልሙድ ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዉ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ትሕቲ ሓደ ሰሙን ይጸንሕ። ምስ ዝብርትዑ፣ ወይ እዉን ተሻቒልካ ምስ ትህሉ፣ ናብ NHS 111 ደዉል። ብዛዕባ ክታበታት COVID-19 ጎናዊ ሳዕቤናት ከምኡዉን ዉሕስነት ብዙሕ ፍለጥ። ጎናዊ ሳዕቤናት ነዞም ዝስዕቡ ይጠቓልሉ

ቓንዛ ኢድ

ድኻም ምስማዕ

ቓንዛ ርእሲ

ሓፈሻዊ ቓንዛታት

ልኡማት ፍሉ-ዝመስሉ ምልክታት

ምልታት ምስ ዝብርትዑ ወይ ምስእትጭነቕ 111 ደዉል

ሓቒ

ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሰባት ክታበት ዝቐረበሎም ወሲዶሞ እዮም። እዚ ማለት ልዕሊ 52 ሚልዮን ዝዀኑ ናይ መጀመርታ ዓቐን ክታበት COVID-19 እተቐበሉ ኢዮም፣ ከምኡዉን 48 ሚልዮን  ካልኣይ ዓቐን መድሃኒት ዝወሰዱ 38 ሚልዮን ድማ መጠናክሪ ዝወሰዱ  እዮም።

ኣሃዛት ቕኑዓት ካብ ፊቡራሪ 2022 – Gov.uk

ክታበት ብዙሕ ጊዜ ዝሕተት ሕቶ

ብዛዕባ ክታበታት COVID-19 ብተደጋጋሚ ዝሕተት ሕቶታት ኣኪብና ኣለና። ሕቶኻ ኣብዚ ክትረኽቦ ምስ ዘይትኽእል፣ ምሳና ተራኸብ።

ሕቶ

ክታበታት ብኸመይ እዮም ዝሰርሑ?

ክታበታት ንስርዓተ ምክልኻል ኣካላትካ ዘይጎድእ ዓይነት ቫይረስ ብምጥቓም የሰልጥኖ። እቲ ክታበት ንስርዓተ ምክልኻል ኣካላትካ የበራብሮ።

ምሉእ ንምሉእ ምኽታብ እንታይ ማለት እዩ?

ልዕሊ 16 ዓመት ዕድሚኡ ዝዀነ ይኹን ሰብ ኣንጻር COVID-19 ምሉእ ብምሉእ ተኸቲቡ ክብሃል እንተ ወሓደ 2 ዓቐን መድሃኒት ክወስድ ኣለዎ።

ናይ ማንጋ ስርዓተ ምክልኻል እንታይ እዩ?

ተላባዕቲ ሕማማት መብዛሕትኡ ግዜ ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓላለፉ እዮም ከምኡዉን ብምልኦም ማሕበረሰባት ብቕልጡፍ ክልከፉ ይኽእሉ እዮም። እኹል መጠን ማሕበረሰብ ብክታበት እንተ ተዓቚቡ፣ ቍጽሪ እቶም በዚ ሕማም እዚ ክልከፉ ዝኽእሉ ሰባት ኣዝዩ ዉሑድ ስለ ዝዀነ እቲ ሕማም ንኽላባዕ የጸግሞ።

ክታበታት COVID-19 ብምንታይ እተሰርሑ እዩም?

 • ንጡፍ ጥረ ነገር፦ ብጣዕሚ ዉሑድ ዓቐን ጕድኣት ዘይብሉ ዓይነት ናይቲ ባክተርያ ወይ ቫይረስ ኣንጻር እቲ ክትከላኸለሎም።
 • ዕቝባን መዕቀብን፦ ናይቲ ክታበት ዓይነት፣ ዉሑስ መኸዘኒ ከምኡዉን ካብ ብከላ ተኸናኸን።
 • እቲ ዝተረፈ ኣሰር ኣብ እዋን ምፍራይ ክታበት ዝዝውተር ዝነበረ ጥረ-ነገራት፣ ብሚልዮን ወይ ቢልዮን ክፍልታት ናይቲ ናይ መወዳእታ ክታበት ኢዩ ዝልካዕ።
 • ማይ፦ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶ።

ኣብቲ ክታበት COVID-19 ፍርያት እንስሳ ኣሎ ድዩ?

ኣይፋል። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ንኽትጥቀመሉ ተፈቒዱ ዘሎ ናይ COVID-19 ክታበት ፍርያት እንስሳታት ዝሓዘ ኣይኰነን።

ካብቲ ክታብት COVID-19 ክሓምም እኽእል ድየ?

ኣይፋል።

ኣብዚ እዋን እዚ COVID-19 ኣለኒ፣ እቲ ክታበት መዓስ ክወስዶ እኽእል?

ክሳብ ካብ COVID-19 እትሓዊ ነቲ ክታበት ክትወስዶ የብልካን።ናይ COVID-19ፖዘቲቭ መርመራ ኻብ እትገብር ወይ ምልክታት ሕማምካ ኻብ ዝጅምር  ድሕሪ 28 መዓልቲ መጠናከሪካ ክትወስዶ ትክእል ኢካ፡፡

ኣነ ነዊሕ ኮቪድ ኣለኒ፣ ነቲ ክታበት ክወስድ እኽእል ድየ?

ነዊሕ ኮቪድ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ነዊሕ ዝጸንሕ ሳዕቤናት COVID-19፣ ገሊኦም ሰባት እቲ ረኽሲ ምስ ተወገደ ንሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ዝኣክል ምልክታት ዘለዎም ንምግላጽ ዘገልግል እዩ። እዞም ብነዊሕ ኮቪድ ዝሳቐዩ ዘለዉ ክታበት COVID-19 ክወስዱ እኽእሉ እዮም ከምኡዉን ተወሳኺ ረኽሲ ንኸይህልዎም ክከላኸለሎም ይኽእል እዩ።

ናይቲ ክታበት ክልተ ዓቐን የድልየኒ ድዩ ከምኡውን መዓስ ክወስዶም ኣለኒ?

እወ፣ ዝበለጸ፣ ዝነዉሐ ዕቑባ ካብ COVID-19 ንምርካብ ክልተ ዓቐን ክታበታት Pfizer/BioNTech፣ Moderna ከምኡዉን AstraZeneca/Oxford የድሊ እዩ።

ንምንታይ እዩ እተፈላለየ ዓይነት ክታበታት COVID-19 ዘሎ?

ንዅሎም ነበርቲ ዓለም ክትከላኸለሎም እንተድኣ ዄንካ ነቲ ለብዒ ንምቍጽጻር ን COVID-19 ዝኸውን እተፈላለየ ክታበታት ኣድላዪ ኢዩ፣ ብቢልዮናት ዝቝጸር ዓቐን መድሃኒት ክዳሎ ኣለዎ። እዚ ክብጻሕ ዘለዎ ዕድል ብዙሕ ክታበት COVID-19 ብምስራሕ ኢዩ።

ክታበታት COVID-19 ዉሑሳት ምኻኖም ብኸመይ እፈልጥ?

ዝዀነ ይኹን ክታበት ንህዝቢ ቕድሚ ምሃቡ ብብዙሕ ፈተናታት ክሓልፍ ኣለዎ። ከም ኩሉ መድሃኒታት፣ ክታበታት ብሰፊሕ ክሊኒካዊ ፈተናታት ይሓልፍ እዩ፣ ኣብ ጕጅለ ወለንተኛታት ድማ ይዉሃብን ይምርመርን። ኣብ UK፣ ውጽኢት ናይቶም ፈተናታት ብ ስርዓታዊ ትካል ሕክምናን ክንክን ጥዕናን (MHRA) ይግምገም።

ፍጥነት ምምዕባል ክታበታት ንCOVID-19 ንዉሕስነት ኣጉዲልዎ ድዩ?

ኣይፋል። ኵሉ ንድሕንነት ዝምልከት መዐቀኒታት ኣብ ምፍራይ ክታበት COVID-19 ኣብ ግዜ ክሊኒካዊ ፈተናታት ተኸቲሉ እዩ ከምኡዉን ልክዕ ከም ናይ ኩሉ ክታበት ወይ መድሃኒት እቲ ጽኑዕ ስርዓታት ምሉእ ብምሉእ ተዛዚሙሉ ኢዩ።

ክታበታት COVID-19 ንናይ ምዉላድ ክእለት ይጸሉ ድዩ?

እቲ ክታበት ናይ COVID-19 ፍርያምነት ከም ዝጐድእ ወይ ናይ ምጥናስ ኣጋጣሚ ከም ዝንኪ ዝሕብር መርትዖ የለን። ዋላኳ ተሳተፍቲ ክሊኒካዊ መርመራ ንኸይጠንሱ እንተ ተሓተቱ፣ ኣብተን ክሳዕ ሕጂ ኣብ UK እተፈቕደ ሰለስተ ክታበታት እተሳተፉ 57 ጥንሲ ኣጋጢሙ

ነቲ ናይ ፍሉ ክታበት ከምኡዉን መበራትዒ COVID-19 ኣብ ሓደ ግዜ ክወስዶ እኽእል ድየ?

ብዙሓት ሰባት ክታበት ፍሉ ክወስዱ ዚኽኣሉ ነቲ ናይ ክታበት COVID-19 መበራትዒ ክወስድዎ እውን ኪኢሎም እዮም። ክልቲኡ ክታበታት ምስ ዝቕረበልካ ኣብ ሓደ ግዜ ክትወስዶም ዉሑስ እዩ።

 

እቲ ናይ ፍሉ ክታበት ዓመታዊ ነቶም ከቢድ ሕማም ብፍሉ ክሓሙ ዝኽእሉ ሰባት ንምዕቋብ ኣብ NHS ይወሃብ እዩ። ክትወስደሉ እትኽእል ኣብ ቀውዒ ወይ ኣብ መጀመርታ ሓጋይ ፍሉ ቕድሚ ምዝርጋሑ ዝበለጸ እዋን እዩ።

 

እቲ ናይ ፍሉ ክታበት ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ፦

 

 • ኣብዚ ሓጋይ እዚ ኣብ እዋን ለብዒ COVID-19 ተፈጥሮኣዊ ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ዘማዕብሉ ሰባት ውሑዳት ብምኻኖም ብዙሓት ሰባት ፍሉ ኽሕዞም ይኽእል ኢዩ።
 • ኣብ ሓደ ግዜ ፍሉን COVID-19 ን ምስዝሕዘካ ፣ ብጽኑዕ ክትሓምም ልዑል ተኽእሎ ኣሎ።
 • ኣንጻር ፍሉን COVID-19ን ምኽታብ ንዓኻን ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባትን ካብ ክልቲኡ ከበድቲ ሕማማት ዕቝባ ክኾነካ እዩ

 

COVID-19 ሓሚምካ እንተነይርካ፣ ነቲ ክታበት ናይ ፍሉ ምዉሳድ ውሑስ እዩ። ነቲ ፍሉ ንምክንኻን ውጽኢታዊ እዩ።

If you’ve had COVID-19, it’s safe to have the flu vaccine. It will still be effective at helping to prevent flu.

ናይ ቡስተር ዓቐን መድሃኒት ንምንታይ የድልየኒ?

ግዜ እናሓለፈ ብዝኸደ መጠን እቲ ክታበት  ክከላኸለሉ ዝኽእል  እናነከየ ይመጽእ፣ መድሃኒት ቡስተር  ነቲ ካብተን ናይ መጀመርታ 2 ዓቐን መድሃኒት ዝነበረካ ዕቝባ የመሓይሾ። መድሃኒት ቡስተር  ካብ COVID-19 ከቢድ ሕማም ንከይትሓምም ነባሪ ዕቝባ ይዀነካ።

እቲ ክታበት ናብ ስራሕ ንኸይከይድ ከቢድ ሕማም ከምጽኣለይ ይኽእል ድዩ?

ልክዕ ከም ኵሉ መድሃኒታት፣ ክታበት COVID-19 ጐዳኢ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል ኢዩ፣ እንተዀነ ግን ኵሉ ሰብ ኣይኰነን ዝመጾ ከምኡዉን መብዛሕትኦም ጐዳኢ ሳዕቤናት ከኣ ፈኮስቲ እዮም ከምኡዉን ካብ ሰሙን ንላዕሊ ክቕጽል የብሉን ንኣብነት፦

 • ቓንዛ ናይ ኢድ ካብ ምዉጋእ
 • ድኻም ምስማዕ
 • ቓንዛ ርእሲ
 • ናይ ሕኻኽ ስሚዒት
 • ናይ ሕማም ስሚዒት ወይ ሕማም

ናይ ቓንዛ መድሃኒት ከም ፓራስታሞል እንተደሊኻ።

ጠቐምቲ ሊንክታት

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ክታበታት COVID-19 ቪድዮን ካልእ ምንጭታትን ሓዊስካ

ናይ ነጻ ክታበት COVID-19 ቖጸራኻ ሕዝ
ክታበት COVID-19 ዝገልጹ ቪድዮታት ብናይ ዩናይትድ ኪንግደም ትካል ጸጥታ ጥዕና (ወግዓዊ ህዝባዊ ጥዕና ዓዲ እንግሊዝ) እተዳለወ
ቋንቋ ምልክት ብሪቲሽ (BSL) ቪድዮታት ክታበት COVID-19
ናይ መምርሒ ናብ መደብ ክታበት COVID-19