ብዛዕባ ሓበሬታ COVID-19 እተመሓየሸ ኣሎ።
ንእዋናዊ ሓድሽ መምርሒ ናብዚ ምብጻሕ ግበር gov.uk
Gov.uk
Gov.uk
 

 ህልዋት መምሪሒታት ተገሊጾም።

ንዓኻን ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉን COVID-19 ንኸይሕዘካ ዝሕግዘካን ዕቝባ ዝዀነካን መንግስቲ ዘውጽኦ ጹማቕ መምርሒታትን ግብራዊ ምኽሪ።

 

ኣብ መምርሒታትን ሕግታትን እተገብረ ዳሕረዋይ ለውጥታት

ምስዚ ቫይረስ እዚ ብኸመይ ከም እንነብር ኣብ እንመሃረሉ እዋን መምርሒታት COVID-19 ወትሩ ይቕየሩ ኣለዉ። ንእዋናዊ መምርሒታት ብኽብረትካ ናብ gov.uk ብጻሕ።ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ግዴታዊ መምርሒታት ተወጊዱ ኣሎ ። እዋናዊ ሓበሬታታት እንሆ፦

 • ን COVID-19 ፖዘቲቭ ዉጺኢት መርመራ ምስ ዝህልወካ ናይ መንግስቲ ርእስኻ ክትግልል ዘድሊ ሕጋዊ ብቕዓት ኣወጊድዎ ኣሎ። እቲ ሕጋዊ ብቕዓት ዋላ እኳ እንተ ተወገደ COVID-19 እንተ ኣልዩካ ኣብ ቤትካ ኽትጸንሕን ርእስኻ ክትግልልን ይምከር። ምዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ደው ንምባል ምስ ካልኦት ሰባት ምትካብ ከተወግድ ኣለካ።
 • ምስ ሓደ ን COVID-19 ፖዘትቭ ዉጺኢት ዘለዎ ሰብ ጥብቂ ርክብ እንተ ኣልዩካ መዓልታዊ ምርመራታት ክትገብር ኣየድልየካን እዩ ከምኡዉን ርእስኻ ክትፈሊ ድማ ብሕጋዊ መገዲ ኣይሕተትን ኢኻ። ይኹን እምበር ብፍላይ ሕማቕ ይስምዓካ ምስ ዝህሉ፣ ከምኡ ክትገብር ምኽሪ ይወሃበካ እዩ ።
 • ናይ ምርመራን ኣሰርን ደገፍ ክፍሊት ካብ 24 ፌቡራሪ 2022 ኣትሒዙ ኣብቒዑ ኣሎ።
 • ካብ 5 ክሳብ 11 ዝዕድሚኦም ቖልዑ ክታብተ COVID-19 1ይ ከምኡዉን 2ይ ዓቐን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ካብ COVID-19 ከቢድ ሕማም ክሓምሙ ዝኽእሉ ኵነታት እንተ ኣልይዎም ወይ ምስ ዝደኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ዘለዎ ሰብ ይነብሩ ምስ ዝኾኑ።
 • ካብ 1 ኤፕሪል ኣትሒዙ ንህዝቢ ብናጻ ዝግበር መርመራ ክውዳእ ኢዩ።
 • ኣብ ጥዕና ክንክን ቦታታት ናይ ገጽ መጐልበቢ ከምኡዉን ናይ ገጽ ማስኬራ ሕጂ እዉን የድሊ እዩ ። እዚ ከኣ ሆስፒታላት፣ ከምኡዉን ቐዳማይ ወይ ማሕበረ ሰብ ክንክን ቦታታት፣ ከም መጥባሕቲ GP ከምኡዉን ክታበት ክትወስድ ከለኻ።ኵሎም እቶም ናብ ኣባይቲ ክንክን ዝመጹ ሰባት ክኽደንዎ ኣለዎም።
 • ኣብ ቦታ ናይ ጥዕና ክንክን ገጽካ መጐልበቢ ወይናይ ገጽ ማስኬራ ክትጥቀም የድሊ እዩ ። እዚ ኸኣ ሆስፒታላትን ከም መጥባሕቲ ሓካይምን ክትቅበል ከለኻን ዝኣመሰለ ቐንዲ ወይ ማሕበረሰብ ዚከናኸኖ ኽንክን የጠቓልል። ኵሎም እቶም ናብ ኣባይቲ ኽንክን ዚመጹ ሰባት እውን ኪጥቀሙሉ ኣለዎም።

COVID-19 እንታይ እዩ?

 COVID-19 ቫይረስ እዩ። ኣብ UK ካብ መጀመርያ 2020 ጀሚሩ ኣሎ። እዛ ገጽ እዚኣ ንዓኻን ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉን ሓበሬታ ንኽትህበኩምን ዕቝባ ንኽትረክቡን ዝሕግዘኩም ቐንዲ መምርሒታት ትህብ። ኣብዚ ብምሉኡ ወግዓዊ መምርሒታት መንግስቲ ኸተንብብ ትኽእል ኢኻ።

COVID-19 ቫይረስ ኮይኑ ን ናይ ደቒ-ሰባት ጥዕና ክትንክፍ ዝኽእል እዩ። ንኹሉ ሰብ ብእተፈላለይ መንገዲ ይጸልዎ እዩ፡ ዕድመ ዝደፉኡ ሰባት ኣብ ዝልዓለ ሓደጋ እዮም። መብዛሕትኦም ሰባት ፈኲስ ሕማም እኳ ይሓሙ እንተኾኑ፣ ካልኦት ግን ንነዊሕ እዋን ከቢድ ሕማም ክሓሙ ይኽእሉ እዮም ካብ ስራሕ ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ ድማ ብዙሕ ዕረፍቲ ከድልዮም ይኽእል እዩ። ገሊኦም ሰባት ሕክምና ምኻድ የድልዮም እዩ ዘሕዝን ግን ገሊኦም ክሞቱ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ዝበለጸ መንገዲ ርእስኻ ካብ COVID-19፣ ብጽኑዕ ምሕማም ከምኡዉን ካብ ሕማም ምምሕልላፍ ናብ ክትከላኸለሉ እትኽእል ምሉኡ ብምሉእ ብምኽታብ እዩ

COVID-19 እቲ ቫይረስ ምስ ዘለዎም ሰባት ቕርርብ ብምግባር ይመሓላለፍ። ሓደሰብ ከስተንፍስ፣ ክዛረብ፣ ክስዕል ወይ እንጥሾ ክብል ከሎ ነቲ ቫይረስ ዝሓዘ ንኣሽቱ ነጠብጣብ የወጽእ። ኣብዞም ነጠብጣብ ምስ እተስተንፍስ COVID-19 ክትሓምም ትኽእል። ዝተለኸፉ ሰባት ወላ እዉን ምልክታት ኣይሃልዎም ከላብዕዎ ይኽእሉ እዮም።

 

ናይ ናጻ ክትባትካ ቖጸራ ሓዝ ኣብ ማእከል መኸዲ ርኸብ

ረስኒ

ዓቐን ሙቐት ልዕሊ 38 ዲግሪ ሰልሰስ ወይ ኣብ ኣፍልብኻ ወይ ሕቖኻ ብምትንካፍ ምቖት ምስ ዝስምዓካ።

ሓድሽ፣ ቐጻሊ ስዓል

ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ወይ ኣብ መዓልቲ 3 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ብዙሕ ምስ እትስዕል (መብዛሕቲኡ ግዜ ሰዓል ምስ ዝህልወካ፣ ካብቲ ልሙድ ብርትዕ ዝበለ ክኸዉን ይኽእል እዩ)።

ምጥፋእ፣ ወይ ምቕያር፣ ኣብ ምሽታት ወይ ጣዕሚ

ዝኾነ ነገር ክትሽትት ወይ ጣዕሚ ከተስተማቕር ኣይትኽእልን፣ ወይ ነገራት ፍሉይ ይሽትቱ ወይ ይጥዕሙ።

ካልኦት ክትጥንቐቖሎም ዘለካ ምልክታት…

ምልክታት COVID-19 ንኹሉ ሓደ ኣይኮነን ከምኡዉን ኩሉ ሰብ ብዝተፈላለይ መንገዲ ተመኩሮ የሕልፍ።

እቶም COVID-19 ዝነበሮም ሰባት ገለ ኻብዚ ምልክታት እዚ ኸም ዝነበሮም ይዛረቡ፣ ረስኒ ወይ ገብገብታ፣ ሕጽረት ትንፋስ፣ ወይ ጸገም ምትንፋስ፣ ናይ ጭዋዳ ወይ ሰዉነት ቓንዛ፣ ቓንዛ ጎሮሮ፣ ዉጽኣት፣ ሕማም ርእሲ፣ ድኻም፣ ዕግርግር ወይ ተምላስ፣ ምዕጻዉ ኣንፍጫ ወይ ጸረርታ።

ሓቒ

  ኣብ ገዛ ምጽናሕ ከምኡውን ርእሰ-ዉሸባ ምግባር ንምስፍሕፋሕ COVID-19 ደው ንምባል እቲ ዝበለጸ መገዲ ኢዩ።

ምሕካም COVID-19 ኣብ ገዛ

COVID ንኹሉ ሰብ ብተፈላለየ መንገዲ ይጸሉ። ናይ COVID-19 ክታበት ምዉሳድ ከቢድ ሕማም ናይ ምሕማም ዘለካ ዕድል ከምዝንኪ የረጋግጽ። ዝበዝሑ ሰባት COVID-19 ዘለዎም ኣብ ዉሽጢ ዉሑድ ሰሙናት ደሓን ይኾኑ። ብዛዕባ ምክንኻን ምልክታት COVID-19 ኣብ ገዛ ብዙሕ ፍለጥ ኣብ ግዜ ምሕዋይካ ምክንኻን ነብስኻ ነዚ ምስ እትገብር ክሕግዘካ እኽእል፦

ብዙሕ ዕረፍቲ ዉሰድ

ብዙሕ ፈሳሲ ዉሰድ (ማይ ዝበለጸ እዩ)

ሕማቕ ምስ ዝስምዓካ ፓራስታሞል ወይ ኣይቡፕሩፌን ዉሰድ

ንሰዓልን ጐረሮን ምእንቲ ኸተህድኦ መዓር ፈትን

ሙቐት ምስ ዝስምዓካ ፊኒስትራ ክፈት ወይ ፈኪስ ክዳን ልበስ

ምስ እትጭነቕ

ብዛዕባኻ ወይ ኣብ ገዛኻ ዘለዉ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ምስ እትጭነቕ ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ሓገዝ ድለ። ህጹጽ ምስ ዘይውን፣ ናብ 111.nhs.uk/covid-19 ምብጻሕ ግበር ወይ 111 ደዉል።
ናይ ሕክምና ህጹጽ ኵነታት እንተድኣ ዀይኑ፣ ኣምቡላንስ ምድዋል የድልየካ እዩ፣999 ጠዉቕ ። ነቲ ኦፕሬተር ንስኻ ወይ ሓደ ኣብ ቤትካ ዘሎ ሰብ COVID-19 ወይ ምልክታት ከም ዘለዎ ንገሮ።

NHS 111 online
Thank you! Your message has been received.

ብከመይ ነብስኻ ትዕቑብ ከምኡዉን ብጥዕና ትቕጽል

ንነብስኻን ንካልኦትን በዚ ዝስዕብ ክትከላኸል ትኽእል፦

ንመሳኪን ሰባት ወይ ብሰባት ናብ እተጨቓጨቐ ቦታ ቕድሚ ምብጻሕካ ብላዕለ ላዕሉ ኽትፍትኖ ትኽእል ኢኻር

ምልክታት ምስ ዝህልወካ ምዉሻብ

ናይ ፍሉ መርፍእ ምዉሳድ

ቐጻሊ ኣእዳዉካ ተሓጸብ ከምኡዉን ሳይኒታይዘር ተጠቐም

ገጽካ መሸፈኒ ምግባር

ኣብ ክፉት ቦታ ምርኻብ ፣ ፊንስትራን መዓጾን ምኽፋት

ነዊሕ ዝኸይድ ሳዕቤን COVID-19

ዝበዝሑ ሰባት COVID-19 ዘለዎም ኣብ ዉሽጢ ዉሑድ መዓልታት ወይ ሰሙናት ደሓን ይኾኑ እዮም። ንገለ ሰባት፣ COVID-19 እቲ ሕማም ምስ ከደ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ዝጸንሕ ምልክታት ከስዕብ እኽእል እዩ። እዚ ሓደ ሓደ ግዜ ‘ድሕሪ-COVID-19 ሲንድረም’ ወይ ‘ነዊሕ Covid’ ተባሂሉ እጽዋዕ እዩ፣ ልሙድ ምልክታት ናይ ነዊሕ ኮቪድ ነዚ የጥቓልል፦

 • ብርቱዕ ድኻም
 • ሕጽረት ትንፋስ
 • ቓንዛ ወይ ምጭባጥ ኣፍልቢ
 • ጸገማት ኣብ ምዝካርን ኣትኵሮን (‘ግመ ሓንጎል’)
 • ድቓስ ምስኣን (ኢንሶሚንያ)
 • ምንፍርፋር ልቢ
 • ጽርውርዉ
 • ሽኻን መርፍእን
 • ቓንዛ መላግቦ
 • ጭንቐት
 • ቲኒቱስ
 • ቓንዛ እዝኒ
 • ዕግርግር
 • ምጥፋእ ሸዉሃት
 • ዕንፉሩር

ሓገዝ መዓስ ትሓትት

ድሕሪ COVID-19 ምሕማምካ 4 ሰሙናት ወይ ልዕሊኡ ብዛዕባ ምልክታት ትጭነቕ ምስ ትህሉ ነቲ ናትካ GP ተዛረቦ። ንዝያዳ ሓበሬታ ‘ናይ COVID-19 ምሕዋይካ’ ብጽሓዮ

ብዙሕ ጊዜ ዝሕተቱ ሕቶታት መምሪሒታት

ብዛዕባ መምሪሒታት COVID-19 ብቐጻሊ ዝሕትቱ ሕቶታት ኣኪብና ኣለና። ሕቶኻ ኣብዚ ክትረኽቦ ምስ ዘይትኽእል፣ ምሳና ተራኸብ።

ሕቶ

ብዛዕባ COVID-19 እዋናዊ ሓበሬታ ካበይ ክረክብ እኽእል?

ናብ መርበብ ገጽ ናይ መንግስቲ UK ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ ወይ ንተወሳኺ ሕክምናዊ ምኽሪ NHS መርበብ ብጻሕ

ከቢድ ሕማም ናይ COVID-19 ክጥቓዕ ኣብ ሓደጋ ዘሎ መን እዩ?

ልዕሊ 60 ዕድመ ዝኾኑ፣ ከምኡዉን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ብርቱዕ ሕማም ንምምዕባል ኣብ ሓደጋ ኣለዉ።

ይኹን እምበር፣ ዝኾነ ሰብ COVID-19 ክሓምም እኽእል እዩ ከምኡዉን ብርቱዕ ክሓምም ወይ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ክመዉት እኽእል እዩ።

ናይ COVID-19 ነዊሕ ሳዕቤን ኣለዎ ድዩ?

ገለ ሰባት COVID-19 ዝነበሮም፣ ሕክምና ይኺዱ ኣይኺዱ፣ ምልክታት ምህላዉ ይቕጽሉ እዮም። እዚ ነዊሕ ኮቪድ ተባሂሉ እፍለጥ።

ቫርያንት እንታይ እዩ?

ኵሎም ቫይረሳት ምስ ግዜ ይቐያየሩ እዮም እዚ ድማ ንቡር እዩ። እቲ ን COVID-19 ጠንቂ ዝዀነ ቫይረስ፣ ልክዕ ከም ኵሎም ቫይረሳት ብተደጋጋሚ ተቓያይሩ እዩ ከምኡዉን ዓበይቲ ለውጥታት ከኣ ካልእ ዓይነት ተባሂሉ እፍለጥ። ገሊኦም ቫርያንት (ካልእ ዓይነት) ናይቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ቫይረስ ዘርኢ ወሲዱ ኣብቲ ማሕበረሰብ ክዝርጋሕ ይኽእል ኢዩ። ነፍሲ ወከፍ ዝዘውር ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ዝተወሃቦ ስም እዩ።

ኦሚክሮን ቫርያንት እንታይ እዩ?

ኣብ UK  ዝስፋሕፋሕ ዘሎ  ኦምኒክሮን ዝበሃል ዓይነት ቫይረስ ኣሎ ። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ክልተ  ናይ COVID-19 ክታበት ነዚ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ  እኩል ዘይክከዉን ስለ ዝኽእልን ብቀሊሉ ስለዝመሓላለፍን ኣብ መላእ ዓለም ብዕቱብ ይርአ ኣሎ። ኩሉሰብ ሙሉእ ሓለዋ ንምርካብ ንክልቲኦም ክታበታትን መጠናከሪ ጃብን ክወስድ ኣለዎ፡፡ካብ ኦምኒክሮን እቲ ዝበለጸ ዕቝባ ምስቲ ናይ COVID-19 ክታበትን እዋናዊ ምኻንን ነዚ ሕጂ ዘሎ መምርሒታት ምስዓብን እዩ።

ኮቪድ ምስ ዝህልወኒ ከጥቡ ይኽእል’ዶ?

ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቫይረስ ብጸባ ጡብ ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ዝሕብር ዋላ ሓንቲ መርትዖ የልቦን። ይኹን እምበር፣  ሕማም COVID-19 ልክዕ ከምቲ ናይ ቐረባ ርክብ ምስ ዝዀነ ይኹን ሰብ  ናብ ሕጻን እውን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ገጽ ዝሽግን ምግባር ምምሕልላፍ ንምንካይ ዝሕግዝ ጽቡቕ መገዲ እዩ።

COVID-19 ሓሚመ እንተ ነይረ ከምኡዉን ዋላ ሓንቲ ምልክት እንተ ዘይነበረኒ ወይ ከኣ ኣዝዩ ልኡም እንተ ነይሩ፣ እንደገና ከይሕዘኒ ክጭነቕ ኣየድልየንን ማለት ድዩ?

COVID-19 ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ክሕዘካ ተኽእሎ ኣሎ ድዩ፣ እንተዘይተኸቲብካ፣ ኮቪድ ክሕዘካ ዝኽእል ኣጋጣሚ ይዉስኽ። ፈኲስ ሕማም COVID-19 እንተ ኣልዩካ እንደገና ክሕዘካ ከሎ ፈኲስ ይኸዉን ማለት ኣይኰነን። COVID-19 እንተ ኣልዩካ፣ ወይ እንተ ዘይብልካ፣ እቲ ዝበለጸ ሜላ ክልቲኡ ዓቐን ናይቲ ክታበት ከምኡዉን ቡስተር ከም ዘዝወሰድካ ምርግጋጽ ኢዩ።

ቫይረስ COVID-19 ሕጂ ፎኪሱ ዶ?

ዓልየት ኦሚክሮን ምስ ካልእ ዓልየታት ኪነጻጸር ከሎ ዝወሓደ ናይ ሰባት ኣብ ሕክምና ምድቓስ የስዕብ ኣሎ። ኦሚክሮን ልኡም እኳ እንተ ዀነ ቀልጢፉ እዩ ዝዝርጋሕ፣ እዚ ኸኣ ብዙሓት ሰባት COVID-19 ይሓሙ ኣለዉ ማለት እዩ።

እቲ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝርከብ ትካል ጸጥታ ጥዕና (UKHSA) ኣብ (29 ዲሰምበር 2021) ዘውጽኦ ናይ ቀረባ ግዜ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ካብቶም ናይ አሚክሮን ረኽሲ ሒዞም ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ሰባት 74% ሰለስተ ዓቐን ክታበት ዘይወሰዱ ነይሮም።