ብዛዕባ ሓበሬታ COVID-19 እተመሓየሸ ኣሎ።
ንእዋናዊ ሓድሽ መምርሒ ናብዚ ምብጻሕ ግበር gov.uk
Gov.uk
Gov.uk
 

ብዛዕባ ኮቪድ ተገሊጹ።

ኮቪድ ተገሊጹ ኣብ መላእ ዮርክሻየርን ሃምበርን ዝነብሩ ሰባት ምስ COVID-19 ክነብሩን ክሰርሑን ዝሕግዝ ወፈራ እዩ።

ብዛዕባ ኮቪድ ተገሊጹ።

እቲ ወፈራ ጭብጥታት፣ መምርሒታት፣ ናይ ሰባት ሓቐንያ ዛንታታትን ሓበሬታን፣ ብልዕሊ ናብ 12 ቛንቋታት ምኽሪ ንኸንብቡ ናብ ዝቐለለ ደረጃ ኣዉሪዱ ኣቕሪብዎ ኣሎ።

ንኣስታት 2 ዓመታት ዘኸዉን ሕጂ ምስ COVID-19 ክንነብር ጸኒሕና ኣለና ከምኡዉን ክኢላታት ንእተወሰነ እዋን ምሳና ክጸንሕ ከም ዝኽእል እዮም ዝኣምኑ። ለብዒ COVID-19 እናማዕበለ ኣብ ዝኸደሉ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ብዙሕ ተማሂርና ኢና። ኣብ ምዕጻዉ ኣቲናንን ወጺእናን ኢና፣ ገምጋም መልከፍቲ ክውስኽን ክንክን ርኢና ኢና ከምኡዉን ናብ ሓደሽቲ ሓሳባት ከም ምርመራ፣ መሸፈኒ ገጽ፣ ርእሰ-ዉሸባ፣ ዓፍራታት፣ ማሕበራዊ ምርሓቕን ክታበትን ዝኣመሰሉ ፈሊጥና ኢና።

 

COVID-19 መዓልታዊ ሂወትና እንነብረሉ ዝነበርና ኣገባብ ክቕየር ገዲድና እዩ። ኵነታት ቐልጢፉ ስለ ዝቕየር ከምኡዉን ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ብዙሕ ሓበሬታ ብምህላዉ ሓድሓደ ግዜ እንታይ ከም እትገብር ክትፈልጥ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

 

ቐንዲ ዕላማ ናይ ኮቪድ ተገሊጹ ኣብ መንጎ እቲ ዘሎ ጫውጫውን ምድንጋርን ከቓርጽ ከምኡዉን ንህዝቢ ዮርክሻየርን ሃምበርን ሂወትና ምስ COVID-19 ምንባር ኣብ እትቕጽለሉ ንገዛእ ርእሶምን ንኻልኦትን ንምዕቋብ ዘድልዮም ቀሊል ሓቅታትን ሓበሬታን ንምሃብ እዩ። እቲ ወፈራ ብዛዕባ እቶም COVID-19 ዘለዎም ሰባት ሓቐኛ ናይ ሂወት ተመክሮታቶምን ዛንታታቶምን ዘጕልሕ እዩ።

 

ኮቪድ ተገሊጹ ካብ 15 ሰበ – ስልጣን ዮርክሻየርን ሃምበርን ሓገዝን ምስትውዓልን ብምርካብ ካብ መንግስቲ መዝነት ተዋሂብዎ። ኩሎም ሓበሬታ ናይ COVID-19 ካብ gov.uk ከምኡዉን nhs.uk. ዝመንጨዉ እዮም። እቲ ወፈራ ምስ ማሕበረሰባት ተሓባቢሩ እተዳለወ እዩ ከምኡዉን ብMagpie እተነደፈ እዩ። 

ርኸበና

ብዛዕባ እቲ ወፈራ ገለ ሕቶታት ወይ ርኢቶታት እንተ ሃልዩካ ብኽብረትካ ነዚ ፎርም ኣድራሻ ምልኣዮ፦

Thank you! Your message has been received.